Lise Sözel

İhlas Koleji bünyesindeki Fen, Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde "Türk Dili ve Edebiyatı", "Tarih", "Coğrafya" ve "Felsefe" dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizin sözel alanlardaki gelişim süreci faaliyetleri, güncel öğretim programları çerçevesinde; alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sözel alanlardaki dersler bünyesinde kitap okutma çalışmaları, münazara ve bilgi yarışmaları; ilçe, il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara katılım faaliyetleri yürütülmekte, sosyal sorumluluk projelerinin yanında TÜBİTAK proje yarışmalarına da katılım gösterilmektedir. Ayrıca her branşın ruhuna uygun kültürel ve çevreci gezi gözlem etkinlikleri ile öğrencilerimize derslerde edindikleri teorik bilgileri hayata geçirme, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı sunulmaktadır.

Bazı dersler; o haftaki dersin konusu doğrultusunda, okul dışında, bizzat yerinde işlenmektedir. Mesela edebiyat dersinin Süleymaniye Kütüphanesi'nde, tarih dersinin Topkapı Sarayı'nda işlenmesi gibi…

Türk Dili Ve Edebiyatı

Türk dili ve edebiyatı dersleri okuma, yazma ve sözlü iletişim olmak üzere üç ana başlık altında işlenmektedir. Türk dili ve edebiyatı derslerinde öğrencilerimizin;

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,
 • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,
 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Türk dili ve edebiyatı dersi ile dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler, aşağıda sunulmuştur:

 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme
 • Görsel Okuryazarlık
 • İletişim ve İş Birliği
 • Medya Okuryazarlığı

Tarih

Tarih derslerinde öğrencilerimizin;

 • Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları,
 • İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazanmaları,
 • Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımaları,
 • Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri,
 • İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamaları,
 • Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmaları,
 • Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu konusunda farkındalık oluşturmaları,
 • Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartlarını dikkate almanın gerekliliğini kavramaları,
 • Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmaları,
 • Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye'nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları,
 • Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler ile yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları becerileri birer yaşam becerisi hâline getirmeleri,
 • Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmaları ve bu farklı anlayışlara saygı duymaları,
 • Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak tarihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, neden-sonuç ilişkisi kurma, değişim ve sürekliliği algılama, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, geçmişe geçmişteki insanların bakış açısıyla bakabilme becerisi veya tarihsel empati gibi tarihsel düşünme becerilerinin de kazandırılması hedeflenmektedir.

Coğrafya

Coğrafya derslerinde öğrencilerimizin;

 • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,
 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri kazanması,
 • Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
 • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekân değerlerini anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,
 • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekân planlamasının önemini kavraması,
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirmesi,
 • Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması,
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmesi,
 • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavraması,
 • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak ülkesinin sahip olduğu potansiyelin bilincine varması,
 • Coğrafi bilgilere sahip olmanın "vatan bilinci" kazanılmasındaki önemini kavraması,
 • Türkiye'nin yeni vizyonuna uygun olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Coğrafya derslerinde öğrencilerimize kazandırılmak istenen coğrafi beceriler şunlardır:

 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama
 • Kanıt Kullanma

Felsefe

Felsefe derslerinde (10 ve 11. sınıf) öğrencilerimizin;

 • Felsefi terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık geliştirmeleri,
 • Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak felsefi sorulara verilen cevapları değerlendirmeleri,
 • İnsan düşüncesinin felsefe tarihi boyunca ortaya koyduğu problemleri ve bunlara ilişkin çözümleri ana hatları ile kavramaları,
 • Felsefenin temel sorularına filozofların ve felsefi yaklaşımların verdikleri cevapları analiz etmeleri,
 • Felsefenin diğer disiplin alanlarıyla ilişkisini kavramaları,
 • Felsefenin güncel hayatla ilişkisini kavramaları,
 • Felsefenin bireysel ve toplumsal rolünü kavramaları,
 • Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri,
 • Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmeleri, ifade ettiği düşüncelerin tutarlı ve temellendirilmiş olmasına özen göstermeleri amaçlanmaktadır.

Felsefe dersleri ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen başlıca yeterlilik ve beceriler aşağıda verilmiştir:

 • Felsefi Kavram ve Bilgi Edinimi
 • Akıl Yürütme
 • Sorgulama
 • Argümantasyon
 • Analitik Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • İfade ve Yazma Becerisi
 • Felsefi Okuryazarlık
 • Özgün Fikirler Üretme