Ortaokul Sayısal

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza atmış Kurumumuzda, fen bilimleri derslerini işlerken her gün yeniden gözden geçirdiğimiz; değişime ve gelişime açık yöntem, teknik, değerlendirme ve program geliştirme süreçlerini ve bu süreçlerin titizlikle uyguladığımız aşamalarını sizlerle paylaşmak istedik.

Programımızın Esası

Eğitim çalışmalarımız; Talim ve Terbiye Kurumu ilke, karar ve yönergeleri uyarınca ezbercilikten uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışla yürütülür ve bu anlayışa uygun mekânlarda uygulanır. Uygulamada yalnızca deneyle yetinilmez; öğrencilere çeşitli bilimsel araştırma teknik ve becerileri kazandırılarak herhangi bir bilimsel konuda metin yazma, tartışma ve değerlendirmeler yapma, sonuçlar arasında bağlantı kurma yetilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Fen Bölümü Amaçları

Fen Bölümü, öğrencilerde fen bilimlerine ilgi uyandırmayı ve onları bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı hedefler.

5.6.7.ve 8.Sınıflara Yönelik Çalışmalarımız

  • Fen Bilimleri dersinde konulara ilişkin teorik bilgileri öğrencilerimize sınıf ortamında aktarıyoruz. Ardından öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için eğitim-öğretim çalışmalarımızı laboratuvarlarımızda sürdürüyoruz. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deney ve gözlemleri yapılır; böylelikle öğrencilerimizin bu konuları pekiştirmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ile analitik düşünme yetilerinin geliştirilmesi sağlanır.
  • LGS öğrencilerimize yönelik "Ders Çalışma Atölyesi" çerçevesinde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde soru çözümü yapar ve geri besleme dersleriyle de eksik konuların tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
  • Öğrencilerimize yönelik her gün farklı branşlarda etüt çalışmaları yapılmakta, böylelikle derslerde eksik kalan kısımlar ya da anlaşılmayan bölümler birebir çalışmalarla tamamlanmaktadır.
  • İhlas Eğitim Kurumlarında geleneksel olarak düzenlenen "Sen ve Fen" yarışması bünyesinde; öğrencilerimizin yıl boyunca işledikleri konularla bağlantı kurarak bilgi ve becerilerini aktardıkları, eğlenerek ve öğrenerek ilerledikleri çalışmalar yapılmaktadır.
  • Geleneksel olarak düzenlenen bilim şenliklerinde bilime ve yeni şeyler üretmeye hevesli öğrencilerimizin rehber öğretmenleri eşliğinde projeler üretmesi ve bunları sergilemesi sağlanır.

Programımızın Esası

Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı'nda yer alan matematiksel kavramların kazandırılmasının yanı sıra, matematiği etkili öğrenmeye, kullanmaya ve günlük hayata uyarlamaya yönelik becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Matematik Bölümünün Amaçları

Matematik Bölümü; öğrencilerin "sistemli ve mantıklı düşünme, problem çözme, araştırma ve inceleme yapma, farklı çözüm yolları bulabilme, problem çözme basamaklarını günlük hayata uyarlayabilme, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme" becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri bir üst kademeye hazırlamayı amaçlamaktadır.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflara Yönelik Çalışmalarımız

  • Matematiksel bilgi, boş bir kaba su boşaltır gibi doğrudan doğruya anlatım yoluyla pasif durumdaki öğrencinin zihnine aktarılmaz. Yapılandırmacı yaklaşım bu yüzden öğrenciyi sünger gibi görmek yerine büyüyen bir fidan gibi görmektedir.
  • Bu kapsamda öğrenilecek konu, öğrenciye bir problem ortamında sunulmakta ve öğrenmenin, öğrencinin kendisinin sahiplik edeceği etkinliklerle gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrenciye mevcut bilgileri inceleme, sınıflandırma, öngörme; konuyu, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tartışma imkânı verilmektedir. Özellikle geometri konuları materyaller üzerinden tartışılmakta, teknolojiden yararlanılarak öğrencilerin soyut kavramları kafalarında canlandırabilmeleri sağlanmaktadır. Gerçek hayattan örneklerle ilişkilendirme yapılarak kazanımlar pekiştirilmekte, öğrencilerin analitik düşünme becerileri geliştirilmektedir.
  • LGS'ye yönelik olarak 5. sınıftan itibaren derslerimizde yeni nesil sorular çözülmektedir. 7. ve 8. sınıflarımızda "Akşam Ders Atölyeleri", bütün sınıf seviyelerinde ise akşam çıkış ve hafta sonu etütleri yapılmaktadır. Bu etütlerde öğrencilerin çözemediği sorular çözülmekte, konu eksikleri tamamlanmaktadır.
  • Her yıl ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta ve güzel dereceler elde etmekteyiz. Urfodu, Türk Zekâ Vakfı Matematik Olimpiyatları'nda 1.lik, 2.lik ve 3.lük derecelerimiz bulunmaktadır.
  • "14 Mart Dünya Pi Günü" okullarımızda geleneksel olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmakta, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi sağlanmaktadır.