Lise Sayısal

İhlas Kolejinde öğrencilerin sayısal alan (Matematik, Biyoloji, Fizik ve Kimya) derslerinde; Türk millî eğitiminin hedefleri doğrultusunda öz güven ve öz disipline sahip, sayısal ve bilimsel akıl yürütebilen, sorumluluk sahibi, edindiği temel analitik ve sayısal yetkinliklerle üniversite okuryazarlığını kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedeflediği yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olarak yetiştirilmesi ön plandadır.

Sayısal alan dersleriyle öğrencilerin doğa bilimlerinin temel mantığını, ilkelerini, modellerini, kavraması; sahip olduğu kültürel miras ve edindiği bu bilgilerle çevreye duyarlı, araştıran, sorgulayan, keşfederek öğrenen, ortak fikir ve proje üretebilen ve yürütebilen, bilim ve teknolojideki değişimi takip edebilecek altyapıya sahip, gelişime açık bireyler olması hedeflenir.

Bu anlamda İhlas Kolejinde öğrenciler, etkin bir şekilde kullanılan biyoloji, fizik ve kimya laboratuvarlarında gözlemleyerek ve deneyerek öğrenme imkânına sahiptirler.

İhlas Kolejinde öğrenciler, 9. sınıftan itibaren alanında uzman ve yetkin, güçlü eğitim kadrosuyla TYT-AYT sınavlarına kademeli olarak hazırlanmaktadır. Derslerde MEB kitapları esas alınmakta olup seçilen yardımcı kaynaklarla, öğrenilen bilgiler pratiğe dökülmekte; kullanılan video/slayt, sunum, animasyon vb. görsel materyallerle bilginin kalıcılığı sağlanmaktadır.

Biyoloji

Tecrübeli öğretmen kadromuzla, farklı öğrenme yeteneklerine sahip öğrencilerimize zengin öğrenme ortamları oluşturularak öğrencilerimizin biyolojide yer alan yasa, teori ve hipotezler hakkında bilgi sahibi olmaları, böylece biyoloji bilgisini ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisini kazanmaları hedeflenir.

Biyoloji laboratuvarında yaptığımız deneylerle öğrencilerimizin; sorgulayıcı, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara katılabilen, canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varan ve bu yönde inovatif çalışmalar için yüksek motivasyona sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlamaktadır.

Fizik

Fizik dersiyle; evrende meydana gelen olayları fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemleriyle kavrayıp günlük hayattaki olay ve durumlarla ilişkilendirebilen, edindiği bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretebilen, bunları paylaşan, akılcı açıklamalar getirerek problem çözebilecek yetkinliğe sahip, teknolojiyi kullanabilen, çevreye duyarlı, katılımcı, millî ve evrensel değerlere sahip çıkan, akademik hedeflerine ulaşabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Fizik dersi, derste öğrenilebilen bir derstir. Öğretmenlerimiz tarafından MEB kitabı temel kaynak alınarak, yardımcı kaynaklarla konular detaylı bir şekilde anlatılmakta, fizik dersini eğlenceli hâle getirecek etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin işlevsel projeler ve özgün fikirlerle TÜBİTAK ve benzeri ciddi kurumların proje yarışmalarına aktif olarak katılımı sağlanır.

Hazırlanan özgün deney föyleriyle, öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında gözlemlemeleri ve tecrübe etmeleri sağlanır.

Kimya

Kimya derslerinde öğrencilerin kimya biliminin temel kavramları, yasaları ve teorileri üzerinden kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları; özellikle sağlık, sanayi, tarım ve çevre başta olmak üzere kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri, gündelik yaşamın her alanında kimyanın yerini ve önemini kavramaları hedeflenir.

Öğrencilerin kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın faydasına olacak yeni fikirler üretme ve özgün çalışmalar yapma yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimya laboratuvarında yapılan deneylerle; teorik bilgiler ışığında mikro dünyada meydana gelen değişimlerin sonuçlarını gözlemleyen öğrencilerin veri elde etme, elde edilen sonuçları yorumlama ve birtakım genellemelere ulaşması sağlanır.

Matematik

Matematik dersiyle öğrencilerimizin problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanarak matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları ve bu bağlamda bilimsel ve teknolojik gelişimi takip edebilmeleri için gerekli matematiksel altyapının hazırlaması hedeflenir.

Böylece öğrenciler; matematiğin bir sorun değil, hayatın her alanında karşılarına çıkabilecek sorunlara akılcı ve mantıksal bir yaklaşımla çözüm üretme kabiliyetinin bir parçası olduğunu kavrar.

Özellikle mühendislik ve bilişim teknolojilerinin temel alfabesi niteliğinde olan matematiğin kavranması, öğrencilerimize hem öz güven aşılayacak hem de hayata ve olaylara farklı açılardan bakma becerisini kazandıracaktır.