Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İhlas Koleji'nde rehberlik hizmetleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda verilir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli, anasınıfından yükseköğretime kadar planlı ve programlı olarak bütün öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya odaklanan, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve olası problemleri önleyici çalışmalara ağırlık veren bir hizmeti tanımlar. Bu bağlamda İhlas Koleji'nde rehberlik birimi bütün öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve yeterlikler kazandırmayı hedefler.

Bütün öğrencilere yapılandırılmış öğrenme aktiviteleri ile kendini tanıma, etkili iletişim, verimli ders çalışma, problem çözme ve akran baskısıyla başa çıkma gibi yeterlikler kazandırılmaya çalışılır.

İhlas Koleji'nde PDR Hizmetleri şu temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

 1. Rehberlik hizmetleri, sadece sorunlu öğrencilere değil bütün öğrencilere yönelik bir hizmettir. Gelişimsel süreçte bütün öğrencilere ulaşmak esastır.
 2. Rehberlik hizmetleri, organize edilmiş ve planlı bir müfredat üzerinden yürütülür.
 3. Okul rehberlik programları; öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlanır ve bütün paydaşlarla iş birliği içinde uygulanır.
 4. Öğrencilerle yapılan çalışmaları güçlendirmek için gerektiğinde ebeveyn, öğretmen, yönetici ve ilgili yetkililerle konsültasyon yapılır.
 5. Önleyici ve gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda grup rehberlik çalışmalarına ağırlık verilir. Her yıl öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre grup rehberlik temaları belirlenir.

Kademelere Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

Okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri gerek hedefler gerekse işlevler açısından bütünlük taşır. Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan çocuğun kendini kabul, öz güvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır.

İlköğretimde Rehberlik

İlköğretimde rehberlik hizmetlerinin işlevi, çocukların gelişimini desteklemek ve kolaylaştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine yardımcı olunur ve çocuk cesaretlendirilir. İlköğretim yılları, bireyin bütün hayatındaki eğitsel başarısını etkileyecek temel davranış ve alışkanlıkların kazanıldığı yıllardır. Bu dönemde zamanı iyi kullanma, planlama ve etkili çalışma gibi becerilerin kazanılması için bireysel ve grupla rehberlik etkinlikleri yapılır.

Ortaöğretimde Rehberlik

Ortaöğretimde rehberlik hizmetlerinde ergenin içinde bulunduğu döneme özgü kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim görevlerini başarmasını destekleyecek çalışmalar amaçlanır. Bu dönemde öğrenci, eğitsel planlarını ve mesleki kararlarını oluşturmak durumundadır. Rehberlik birimi; ortaöğretim dönemindeki gencin kendini tanıması, çevrede kendisine açık fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini gerçekleştirmesi, çevresine uyum sağlaması için yeterli ve kapsamlı rehberlik hizmetleri sunar. Kapsamlı etkinlikler olarak adlandırılan kariyer günleri, bölüm bazlı üniversite gezileri düzenlenir.

Faaliyet Alanlarına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları başlıca üç hizmet alanında yürütülür:

Önleyici ve Gelişimsel Hizmetler;

 1. Sınıf/grup rehberlik çalışmaları
 2. Bireyi tanıma çalışmaları
 3. Bilgi verme çalışmaları şeklinde sürdürülür.
 4. Sınıf/grup rehberlik çalışmalarında rehberlik müfredatının sınıf rehberliği bölümü sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülür. Uygulanması uzmanlık gerektiren kazanımlar ise okul psikolojik danışmanı tarafından gerçekleştirilir. Her yıl kademelere ve öğrenci ihtiyaçlarına göre kazanılması gereken temalar güncellenir. (bkz: Tablo 1)
 5. Bireyi tanıma çalışmalarının asıl amacı öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Öğrencinin kendini tanıması, üstün ve sınırlı yönleri ile kendini kabul etmesi, kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik çalışmalar için test teknikleri ve test dışı tekniklerden yararlanılır. Okullarımızda uygulanacak test, anket ve envanterler kademelere göre belirlenir. Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar öğrenci ile değerlendirilir. Bunun dışındaki bireyi tanıma teknikleri, öğrencinin ihtiyacına göre bireysel olarak uygulanır.
 6. Bilgi verme çalışmaları; öğrencinin içinde bulunduğu döneme özgü kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim görevlerini başarmasını destekleyecek fırsatların sağlanması, kendini tanıması ve potansiyelini açığa çıkarması için verilen hizmetleri kapsar. Sınıf /grup rehberlik çalışmaları, psikoeğitim, seminer ve eğitsel geziler başlıca bilgi verme çalışmalarıdır.

İyileştirici Hizmetler:

Gelişimsel ve önleyici rehberlikte her öğrencinin gelişimsel dönemine özgü gerçekleştirmesi gereken gelişim görevleri vardır. Büyüme ve gelişme döneminde her öğrenci rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyar. İhlas Koleji'nde Rehberlik Birimi her öğrenciye ulaşmayı esas alır. Bireysel danışma görüşmeleri bütün öğrencileri kapsayacak şekilde planlı, programlı bir biçimde ve profesyonel düzeyde sunulur. Görüşmelerde bireysel farklara saygı ve gizlilik esastır.

Destek Hizmetler:

Veliye ve öğretmene yönelik müşavirlik hizmetleri şeklinde yürütülür. Müşavirlik hizmetlerinin amacı doğrudan öğrenciye dönük olmayan ancak öğrencilere verilen PDR hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yarayan her türlü çalışmayı kapsar. Müşavirlik hizmeti sayesinde okul yönetimi, öğretmen ve veliler iş birliği içinde olur. Bu kapsamda okullarımızda velilere ihtiyaca yönelik seminer, psikoeğitim çalışmaları ve veli atölyeleri düzenlenmektedir.

Her eğitim kademesinde öğrenci ile ilgili bilgi almak, onu tanımak ve onun gelişiminde anne baba ile iş birliği yapmak açısından programlı bir şekilde "Veli Görüşmeleri" planlanır. Veli görüşmelerinde temel yaklaşım "Çocuğun; zihinsel, psikolojik, sosyal gelişimi ve uyumu konusunda nasıl iş birliği yapabiliriz?" genel sorusu çerçevesinde biçimlendirilir.

Kademelere Göre Grup Rehberlik Temaları ve Uygulanan Bireyi Tanıma Çalışmaları

Bireyi Tanıma Çalışmaları
Test-Anket-Envanter
Grup Rehberlik Çalışmaları
Kademelere Göre Temalar
Okul Öncesi Öğrenci Bilgi Formu Kişisel Sınırları Tanıma (Bütün Yaş Grupları)
Aile Bilgi Formu "Hayır Deme" Becerisi (Bütün Yaş Grupları)
Gessel Gelişim F. Testi Paylaşma Becerileri (Bütün Yaş Grupları)
Frankfurter Dikkat Testi Zorbalıkla Baş Etme (Bütün Yaş Grupları)
Riba
İlkokul Öğrenci Bilgi Formu Kişisel Sınırları Tanıma (1, 2, 3, 4)
Metropolitan Akran İletişimi (1, 2, 3, 4)
Bana Kendini Anlat
Çocuğumu Tanıyorum
Riba
Ortaokul Öğrenci Bilgi Formu Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımı
Öğrenme Stilleri Etkili ve Verimli Çalışma
Çoklu Zekâ Envanteri Ergenlik Dönemi
Yaşam Pencerem
Mesleki Eğilim Belirleme
Riba
Lise Öğrenci Bilgi Formu Kariyer Planlama (9, 10)
Yaşam Pencerem Hedef Belirleme (11, 12)
Bana Kendini Anlat Zaman Yönetimi (11, 12)
Holland Mesleki Tercih Envanteri
Sınav Kaygısı
Riba